Search Catalogue
Regionalny  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego- realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu „Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Primaspot Polska Sp. Z o.o. poprzez zwiększenie zakresu i obszaru wykonywanych usług, dzięki zakupowi specjalistycznej pilarki formatowej”

Nazwa beneficjenta: Alinox Sp. z o.o. (wcześniej Primaspot Sp. z o.o.)

Wartość projektu: 1 241 560.00 PLN
Wartość dofinansowania: 685 800,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Szczegółowy opis projektu

 

Projekt zakłada zakup wysokospecjalistycznej pilarki do cięcia aluminium z odpowiednim oprogramowaniem oraz dwóch nowoczesnych wózków widłowych. Inwestycja umożliwi prężny rozwój firmy, zwiększenie zakresu i obszaru prowadzonej działalności oraz wzrostu jej konkurencyjności. Wdrożenie projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości produkcyjnych firmy, pokrycia zapotrzebowania rynku na produkty wykonane ze stali nierdzewnej, aluminium oraz metali nieżelaznych.

Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje: 1szt. Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu: 3 szt. (pilarka oraz wózki widłowe).

Zastosowane innowacyjne technologie rozkroju aluminium w planowanej do zakupu pilarce, umożliwią optymalne wykorzystanie surowca płytowego z minimalnym odpadem, co wpłynie na ochronę środowiska poprzez obniżenie emisji pyłów aluminiowych, obniży zużycie energii elektrycznej i zwiększy wydajność pracy poprzez wyeliminowanie obróbki frezowaniem.

Pilarka

Pilarki stosują nowoczesny system sterowania pracujący pod Windows XP, dzięki czemu może zostać włączona do sieci komputerowej, co pozwala na bezpośrednią współpracę z programem optymalizacji rozkrojów i automatycznym przesyłaniem planów rozkroju z komputera biurowego do maszyny.

Oprogramowanie

Zakupione oprogramowanie pozwoli na precyzyjne docięcie, małą ilość odpadów, przesłanie drogą elektroniczną wzoru produktu z każdego miejsca na świecie. Program umożliwi wydruk i przesyłanie planów rozkroju do maszyny za pomocą sieci lub nośnika pamięci z USB i wprowadzenie baz danych.

Wózki widłowe

Projekt zakłada także zakup nowoczesnych wózków widłowych zapewniających szybki i sprawny przewóz towaru. Wózki łączą w sobie następujące cechy: - możliwość przewożenia ładunku w niestandardowych wnętrzach
- podnośnik zaprojektowany do manipulowania długimi ładunkami w ograniczonych przestrzeniach
- cztery kierunki jazdy
- możliwość zawracania i obracania się w miejscu
- udźwigi do 3,0 t 
- możliwość używania zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz magazynów
- niskie koszty obsługi
- ekonomiczny silnik dużej mocy
- niewrażliwy na wstrząsy układ napędowy umożliwiający szybką pracę wózka
- hydrostatyczny układ kierowniczy przystosowany do pracy w ekstremalnych warunkach
- odporność na duże zapylenie
- zespół redukcji drgań i hałasu.

W wyniku zakup nowoczesnych wózków widłowych, zapewniona zostanie szybki i sprawny transport elementów na nowej, dużej hali. Zapewni to precyzyjny podjazd do półek oraz załadunek towaru. Nowoczesne wózki widłowe dzięki zastosowanym w nich rozwiązaniom technicznym są bezpieczniejsze, dokładniejsze i gęściej układają przewożone towary. Dzięki swoim parametrom, możliwością przemieszczania się w czterech kierunkach, przewożenia produktów o różnej ładowności i wymiarach, zwiększy się produktywność i bezpieczeństwo na hali. Możliwości ścisłego układania towarów na regałach przy pomocy nowoczesnych wózków widłowych zwiększy efektywność wykorzystania powierzchni magazynowej nawet o 60%.

Celem projektu jest osiągniecie przewagi konkurencyjnej przez Primaspot (obecnie Alinox), zwiększenie zakresu samodzielnie wykonywanych usług oraz rozszerzenie obszaru prowadzonej działalności, poprzez zakup nowoczesnej, pilarki do obróbki aluminium wraz z odpowiednim oprogramowaniem oraz zakup dwóch nowoczesnych zapewniających efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej wózków widłowych.

Zakup piły z odpowiednim oprogramowaniem oraz wózków widłowych umożliwi dalszy, prężny rozwój firmy oraz świadczenie innowacyjnych na skalę kraju usług. Realizacja projektu zakłada stworzenie odpowiedniego zaplecza technicznego w celu samodzielnego realizowania zleceń, a w efekcie zwiększenie możliwości produkcyjnych firmy oraz pokrycie zapotrzebowania rynku na metalowe elementy cięte. Pilarka umożliwia wycinanie z dużą dokładnością, co pozwala na zmniejszenie ilości pracy wkładanej na obróbkę oraz ilości powstających odpadów. Nowoczesne wózki widłowe pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni magazynowej, skrócą czas wykonywanych operacji, a także zwiększą bezpieczeństwo pracy.

W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy, wynajęto większą, spełniającą wymagania BHP oraz wszystkie konieczne do montażu i użytkowania pilarki wymogi halę.

Cel główny: Osiągniecie przewagi konkurencyjnej przez Primaspot (obecnie Alinox), zwiększenie zakresu samodzielnie wykonywanych usług oraz rozszerzenie obszaru prowadzonej działalności.

Cele pośrednie:
- stworzenie możliwości świadczenia innowacyjnych na skale kraju usług w zakresie wytwarzania elementów ciętych
- pokrycie istniejącego na rynku zapotrzebowania rynku na elementy cięte 
- zwiększenie jakości i kompleksowości usług
- wzrost zadowolenia odbiorców usług
- wzrost zatrudnienia
- zmniejszenie kosztów magazynowania

 

- zmniejszenie ilości odpadów
- eliminacja kosztów usług obcych
- rozszerzenie rynku zbytu. 

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, z priorytetem: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw M.IN., celami strategicznymi: Wzrost siły ekonomicznej małych i średnich przedsiębiorstw (C1), Rozwijanie badań naukowych oraz aplikacji nowych technologii (C2).

Projekt jest także zgodny z celem głównym RPOWSL: stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Tak zdefiniowany cel główny ma być realizowany m.in. poprzez wybrane cele szczegółowe (które również są zgodne z celami projektu):

1. Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy (…)
- tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
- zwiększenie inwestycji w badania, rozwój i tworzenie rozwiązań innowacyjnych,
- poprawę otoczenia funkcjonowania przedsiębiorstw.

Projekt jest zgodny z założeniami Poddziałania 1.2.4, z jego celem: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.